മറ്റുള്ളവർ

other1

(1) വയർ സ്പ്രിംഗ്, ട്വിസ്റ്റ്-പിൻ, ഫസ് ബട്ടൺ, സ്പ്രിംഗ് ഫിംഗർ, മറ്റ് ഹൈ-എൻഡ് കണക്റ്റർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് ബെറിലിയം കോപ്പർ വയർ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
(2) C19610 പ്രധാനമായും കണക്റ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
(3) കോപ്പർ ഫെറോ അലോയ് പ്രധാനമായും RF ഷീൽഡിംഗ് നെറ്റ്, കണക്റ്ററുകൾ, പൂപ്പൽ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

other2
other3