5 ജി

ഉയർന്ന ബെറിലിയം ചെമ്പ് കോക്സി കണക്റ്റർ, അന്വേഷണം, ആശയവിനിമയം, സൈനിക എയ്‌റോസ്‌പേസ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഉപയോഗിക്കാം.

5g
5g1