ഞങ്ങളുടെ ബ ellect ദ്ധിക സ്വത്തവകാശം

* അലോയ് വയർ റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതി (പേറ്റന്റ് നമ്പർ: ZL 201010518772.6).

* സ്പ്രേ ഡെപ്പോസിറ്റ് വഴി കോപ്പർ അലോയ് ബെൽറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുതരം ഉപകരണവും അതിന്റെ രീതിയും (പേറ്റന്റ് നമ്പർ: ZL 201210411177.1).

* അലുമിനിയം ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ചെമ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന രീതി (പേറ്റന്റ് നമ്പർ: ZL 201310151407.X).